Zakończyłem kolejny etap prac dla jednego z moich klientów. Podczas jego trwania wdrożyłem szereg usprawnień. Poniżej przedstawiam listę:

 • Szablony dokumentów: umowy, wezwania do zapłaty, książeczki opłat;
 • Generowanie dokumentów bezpośrednio w formacie PDF;
 • Automatyczne zaznaczenie wszystkich zgód podczas tworzenia klienta;
 • Bezterminowe zawieszenie blokowania;
 • Zliczanie ilości zawieszeń blokowania;
 • Komentarze do zdarzeń w terminarzu LMS;
 • Usunięcie opcji drukowania kopii FV;
 • Automatyczne obliczanie kwoty zobowiązania po uwzględnieniu rabatu na formatce dodawania i edycji zobowiązania oraz, w drugą stronę, obliczanie kwoty rabatu po wpisaniu docelowej wartości zobowiązania;
 • Zmiany w wyglądzie domyślnego szablonu FV;
 • Dużo różnych rzeczy związanych z pluginem firmy Adescom obsługującym ich centralę VoIP - napisałem dla firmy Adescom plugin do LMS pozwalajacy na zarządzanie ich centralą, pomagam ten plugin rozbudować klientom którzy mają dodatkowe pomysły z nim związane.

Obecnie pracuję nad:

 • Dodawanie załączników do dokumentów przechowywanych w LMS;
 • Pobieranie informacji z serwera pocztowego czy FV została wysłana do klienta i prezentacja tejże w LMS;
 • Lista kończących się umów, powiadamianie BOK o kończących się umowach;
 • Lista kończących się zobowiązań, powiadamianie BOK o kończących się zobowiązaniach. *[OOP]: Object Oriented Programming *[TDD]: Test Driven Development *[UML]: Unified Modeling Language *[HTML]: HyperText Markup Language *[CSS]: Cascading Style Sheets *[SOAP]: Simple Object Access Protocol *[REST]: Representational State Transfer *[SVN]: Subversion *[PHP]: PHP: Hypertext Preprocessor *[VoIP]: Voice over Internet Protocol *[LAN]: Local Area Network *[LMS]: Lan Management System *[B2B]: Business to Business *[B2C]: Business to Consumer *[IT]: Information Technology *[WinForms]: Windows Forms *[MHKI]: Muzeum Historii Komputerów i Informatyki *[API]: Application Programming Interface *[SQL]: Structured Query Language *[SMS]: Short Message Service *[UOKiK]: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów *[ISP]: Internet Service Provider *[SOA]: Service-Oriented Architecture *[DDD]: Domain-Driven Design *[RDD]: Responsibility-Driven design *[DRY]: Don’t Repeat Yourself *[KISS]: Keep It Simple, Stupid *[SEO]: Search Engine Optimalization *[ACL]: Access Control Level *[PHPCPD]: PHP Copy Paste Detector *[PHPCS]: PHP Code Sniffer *[PHPMD]: PHP Mess Detector *[ŚKUP]: Śląska Karta Usług Publicznych *[LXC]: Linux Containers *[OS]: Operating System *[JS]: JavaScript *[IDE]: Integrated Development Environment *[SDK]: Software Development Kit *[CPU]: Central Processing Unit *[BIOS]: Basic Input/Output System *[KVM]: Kernel-based Virtual Machine *[NPM]: Node Package Manager *[BDD]: Behavior Driven Development *[DDF]: Drug Dose Framework *[JSON]: JavaScript Object Notation *[YAGNI]: You Aren’t Gonna Need It *[DOM]: Document Object Model *[SPL]: Standard PHP Library *[CQRS]: Command and Query Responsibility Segregation *[MQ]: Message Queue *[APK]: Android Application Package *[UI]: User Interface *[URL]: Uniform Resource Locator *[I18N]: Internationalization *[PO]: Portable Object *[POT]: Portable Object Template *[W3C]: World Wide Web Consortium *[PDF]: Portable Document Format *[MoSCoW]: Must Should Could Won’t *[MUST]: Minimum Usable SubseT *[QM]: Quality Meetup *[CDT]: Context-Driven Testing *[XXE]: XML eXternal Entities *[RWD]: Responsive Web Design *[RTG]: Zdjęcie rentgenowskie, rentgenogram *[PSR]: PHP Standards Recommendations *[GNU]: GNU’s not Unix *[GPL]: General Public License *[BSD]: Berkeley Software Distribution *[RAM]: Random-Access Memory *[WWW]: World Wide Web *[FF]: FireFox *[CQS]: Comand Query Separation *[OO]: Object Oriented *[BWDD]: Buzz Word Driven Development *[CVDD]: CV Driven Development *[AM]: Actor Model *[P&A]: Ports & Adapters *[ORM]: Object Relational Mapping *[MVNO]: Mobile Virtual Network Operator *[SOLID]: Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation and Dependency inversion *[GUI]: Graphical User Interface *[DDS]: Drug Dose Server *[HTTP]: Hypertext Transfer Protocol *[MIME]: Multipurpose Internet Mail Extensions *[DI]: Dependency Injection *[USB]: Universal Serial Bus *[ISO]: International Organization for Standardization *[MD5]: Message-Digest algorithm 5 *[CD]: Compact Disc *[GRUB]: Grand Unified Bootloader *[LILO]: Linux Loader *[RAID]: Redundant Array of Independent Disks *[LVM]: Logical Volume Manager *[IaC]: Infrastructure as Code *[CI]: Continuous Integration *[ACREJ]: Anonymous Call Reject *[ACT]: Acknowledge Call Transfer *[BCT]: Blind Call Transfer *[BLF]: Busy Lamp Field *[C2C]: Click To Call *[CFU]: Call Forward Unconditional *[CFB]: Call Forward Busy *[CFNR]: Call Forward Not Responding *[CFUR]: Call Forward Unregistered *[CLIP]: Connected Line Identification Presentation *[CLIR]: Calling Line Identification Restriction *[CW]: Call Wait *[DND]: Do Not Disturb *[F2M]: Fax To Mail *[F2W]: Fax To Web *[FWDREJ]: Forward Reject *[IVR]: Interactive Voice Response *[OCB]: Outgoing Call Blocker *[V2M]: Voice To Mail *[V2W]: Voice To Web *[W2F]: Web To Fax