LionNet

Programowanie, sieci komputerowe, informatyka.

EmguCVDemo - aplikacja testująca wpływ wybranych filtrów na wyniki segmentacji wododziałowej


To już drugi post z cyklu badania wpływu wstępnej filtracji na jakość wyników uzyskanych podczas segmentacji wododziałowej. W poprzednim wpisie mogłeś przeczytać o teorii kryjącej się za filtrami kontekstowymi, morfologicznymi i rozmytymi, będącymi przedmiotem badań. W tym wpisie przedstawię narzędzie pomocnicze napisane przeze mnie w celu przeprowadzenia badań.

Analiza obrazów - biblioteka EmguCV

EmguCV jest nakładką na OpenCV Open Computer Vision, pozwalającą na wykorzystywanie tej biblioteki w środowisku Microsoft .NET Framework. OpenCV (Open Source Computer Vision) jest biblioteką zawierającą w sobie wiele (ponad 2500) algorytmów wykorzystywanych w grafice komputerowej. Oprogramowanie to jest rozwijane od 1993 roku przez firmę Intel i od tego czasu pełni ważną rolę w badaniach i tworzeniu oprogramowania z zakresu wizji komputerowej. Biblioteka posiada interfejsy pozwalające na wykorzystanie jej w językach programowania takich jak C, C++, Python i Java. OpenCV działa w systemach MS Windows, Linux, Mac oraz Android. Wśród zaimplementowanych w bibliotece algorytmów można odleźć przekształcenia punktowe, kontekstowe, morfologiczne, algorytmy segmentacji, rozpoznawania obrazów. Biblioteka ta wykorzystywana jest m. in. w analizie obrazów na potrzeby bezpieczeństwa, w procesach medycznych, do identyfikacji oraz do sterowania robotami. Biblioteka OpenCV udostępniana jest na licencji BSD Berkeley Software Distribution License, natomiast EmguCV na licencji GNU GPL General Public License v3[3].

EmguCVDemo - specyfikacja zewnętrzna

W tym rozdziale przedstawiona zostanie aplikacja pomocnicza EmguCVDemo. Aplikacja ta została napisana w celu przygotowania środowiska dla testów przeprowadzanych w części badawczej pracy. Środowisko to zapewnia dostęp do algorytmów filtracji obrazu dostępnych w bibliotece EmguCV oraz do własnych implementacji wybranych algorytmów. Aplikacja może być wykorzystywana do testowania wpływu wybranych filtrów na obraz i jego późniejszą segmentację.

EmguCVDemo

EmguCVDemo - okno programu testowego
Rysunek 1: EmguCVDemo - okno programu testowego

Na rysunku 1 pokazano główne okno aplikacji EmguCVDemo. Interfejs programu składa się z panelu, na którym wyświetlane są zdjęcia, jedno oryginalne - przed obróbką, drugie po zastosowaniu dostępnych operacji. Operacje dostępne w programie są za pomocą znajdujących się na formatce przycisków lub z poziomu paska zadań programu. Do sterowania parametrami niektórych operacji wykorzystuje się kontrolki znajdujące się w oknie programu w panelu po lewej stronie. Wśród wykorzystanych operacji pochodzących z biblioteki EmguCV można wymienić:

Wymienione operacje uzupełniono interfejsem do własnych implementacji następujących algorytmów:

Parametry filtrów dostępne w programie pozwalają na sterowanie rozmiarem elementu strukturalnego filtrów morfologicznych, a także położeniem punktu odniesienia w jego wnętrzu. Możliwe jest także manipulowanie ilością iteracji.

Dostępna jest opcja zmiany algorytmu zliczania segmentów z podstawowego (SegmentMarkerBasic) na (SegmentMarkerFlooding).

Możliwe jest także sterowanie rozmiarem okna filtru medianowego.

Po przeprowadzeniu segmentacji możliwe jest oznaczenie na obrazie wyjściowym dwóch segmentów - wewnętrznego i zewnętrznego, po czym następuje wyszukiwanie przez algorytm segmentów pośrednich. Pokazano to na rysunku 1, obraz wejściowy poddano wstępnej filtracji, segmentacji a następnie zaznaczony czerwony segment wewnętrzny i zielony zewnętrzny. Granice segmentów pośrednich oznaczone zostały kolorem niebieskim.

Opcja Liczenie segmentów pozwala na oznaczenie segmentów i zliczenie ich liczby na obrazie. Po zakończonej operacji użytkownik otrzymuje podsumowanie z liczbą segmentów oraz czasem zliczania. Wykonanie tej operacji jest niezbędne, aby móc oznaczać segmenty na obrazie.

Demo

Jeśli chcesz przetestować aplikację EmguCVDemo skontaktuj się ze mną.

Literatura

  1. OpenCV Wiki. http://opencv.willowgarage.com/wiki, 2013

Treść tego wpisu zawiera fragmenty mojej pracy dyplomowej “Badanie wpływu wstępnej filtracji na proces segmentacji w analizie patologicznych zmian w obrębie zębów widocznych na zdjęciach RTG.


Zobacz także:

comments powered by Disqus